Author: admingbtweb

สวัสดีครับ 🙏 ผมนายสราญกลับมาพบกับท่านอีกครั้งในรูปแบบของการ์ตูนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการรู้ทันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลสารสนเทศครับ

คุณนนทวัตน์ สาระมาน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน. 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานประกาศรางวัลซอฟต์แวร์ไทย ATSI - Digital Entepreneur Awards เป็นเวทีสำหรับองค์กรที่กล้าเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ที่ทำโดยคนไทย ในงาน OIIO Thailand Techland 2019

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ผู้บริหารบริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ระหว่าง ICDL Thailand

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ผู้บริหารบริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ ได้รับเชิญบรรยายให้กับสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง ในหลักสูตร วทร. รุ่น 51 บรรยายในหัวข้อ "เรียนรู้และเข้าใจถึง สงครามไซเบอร์ ในยุคปัจจุบัน"

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ผู้บริหารบริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ ได้รับเกียรติเชิญบรรยายเนื้อหาความปลอดภัยข้อมูลบนระบบ IoT ในหัวข้อ "Cybersecurity มองโลก มองไทย เพื่อการรู้เท่าทัน"

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเรียนเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย