Promotion-TH

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ช่วยวิเคราะห์และตรวจสอบภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย  และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน “มศอ. 4003.1-2560 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

อุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ช่วยประเมินความเสี่ยง และเฝ้าระวัง/ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายภายในองค์กร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายองค์กรได้ (Advance Intrusion Detection and Prevention System)

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ