2016 – ปีปัจจุบัน News

คุณนนทวัตน์ สาระมาน เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนา