ธันวาคม 2005

ปี 2548 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. ร่วมกับ บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด และ Snort Thailand จัดการบรรยายหัวข้อการใช้ Snort ในการตรวจจับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัด Thai Snort ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างระบบตรวจภัยคุกคามทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย snort โดยในงานนี้ กสท. เป็นเจ้าภาพอำนวยสถานที่ ห้องบรรยายเพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังบรรยายได้รับความรู้กันอย่างทั่วถึง โดยเผยแพร่เทคนิคการป้องกันภัยและเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ ทั้งจากบทความ และกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์ความรู้ ทีมงาน SRAN ได้มีส่วนร่วมในการจัด Thai Snort