กันยายน 2010

โกลบอลเทคฯ เสริมเขี้ยวเล็บให้ระบบเฝ้าระวังภัยคุกคามระบบไอที SRAN จับมือพันธมิตรระดับโลก เพิ่มศักยภาพการป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์