Image Alt

Global Technology Integrated

SRAN บรรยายหัวข้อภัยคุกคามในยุคใหม่ที่กองทัพอากาศ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548  บริษัทฯ จัดอบรมเพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจด้านการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามสมัยใหม่ ให้กับนายทหารที่ดูแลหน่วยงานด้านความมั่นคงของประเทศ ในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ห้องประชุมกองทัพอากาศ