Image Alt

Global Technology Integrated

SRAN NetShield (NIPS)

อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ภายใต้ชื่อ SRAN เป็นเวลากว่า 15 ปี SRAN ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมมีใบประกาศนียบัตรที่รับรองคุณภาพ SRAN เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานสะดวกโดยไม่จาเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นแบบสาเร็จรูป พร้อมใช้งาน (Appliance) ทาให้กว่า 500 บริษัท/หน่วยงาน ในประเทศไทย ที่เลือกใช้ SRAN ในการเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์

ติด SRAN Netshield แล้วไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่เครื่องลูกข่าย (Client)

Post a Comment