Image Alt

Global Technology Integrated

คุณนนทวัตน์ สาระมาน ได้รับเรียนเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย

คุณนนทวัตน์ สาระมาน ผู้บริหารบริษัท โกลบอลเทคโนโลยีฯ ได้รับเรียนเชิญเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ตัดสินการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2019 ประเทศไทย ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2561-2580 เพื่อขับเคลื่อนประกาศสู่ดิจิทัลไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยพัฒนาคน สร้างความตระหนัก และตื่นตัวในเรื่องทักษะความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในสังคมไทย

ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 12 เวลา 10.00 – 12.00 น. นี้ เพื่อคัดเลือกสุดยอดผู้มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Literacy Excellence) จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเพื้อเข้าร่วมแข่งขันในระดับอุดมศึกษาและ มัธยมศึกษาประเภทละ 2 คน เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันการศึกษาและประเทศไทย ต่อไป โดยเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Digital Challenge ในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 และประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันในปีนี้