Image Alt

Global Technology Integrated

บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)