Image Alt

ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ โดยเริ่มให้บริการด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย (Vulnerability Assessment) และการทดสอบการโจมตีและเจาะระบบเครือข่าย (Penetration Testing) จากนั้นจึงนำความรู้ความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security สัญชาติไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRAN” (Security Revolution Analysis Network) ที่มีแมววิเชียรมาศเป็นสัญลักษณ์

เรานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร นับตั้งแต่ การผลิตสินค้า การให้บริการหลังการขาย พร้อมเสนอบริการด้าน Cyber Security ที่หลากหลาย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแบบยั่งยืนที่คนในชาติเป็นผู้กำหนดขึ้นเอง และคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อลดการนำเข้าอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทำให้ประเทศไทยต้องสูญเม็ดเงินมหาศาล

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อไทย”

พันธกิจ

“มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และแสวงหาความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจ”

เราเชื่อว่า

นวัตกรรมที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามในโลกไซเบอร์และสร้างความมั่นคงทางข้อมูลสารสนเทศ ควรเป็นเทคโนโลยีที่คนในชาติสามารถควบคุมได้เอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Lower Cost More Secure”

2546
ก่อตั้ง บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 โดยนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้จากการให้บริการประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่าย และการทดสอบการโจมตีและเจาะระบบเครือข่าย มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security สัญชาติไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SRAN”
2546
เปิดตัว SRAN Security Center
อุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเตือนภัยคุกคามทางระบบเครือข่าย, วัดและตรวจจับ Network Performance รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แบบ Real Time ตลอดจนสืบค้นและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่าย เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนได้
2548
เปิดตัว SRANwall
Authentication Gateway ที่ทำหน้าที่ระบุตัวตนผู้ใช้งาน มีคุณสมบัติเป็น Network Firewall สามารถทำ NAT / PAT และกำหนด Rule Base ได้ เป็นระบบเพิ่มความปลอดภัยในการเชื่อมต่อระยะไกลทางอินเทอร์เน็ท (VPN) ทั้งยังควบคุมบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลให้ใช้อย่างจำกัดและเหมาะสม
2551
รับเกียรติบัตรจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
15 สิงหาคม 2551 - บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องในโอกาสที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับภัยคุกคามระบบเครือข่าย (SRAN Security Center) และปฏิบัติการร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในการจับกุมอาชญากรข้ามชาติ
2552
รับรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ
บริษัทฯ ได้รับรางวัลโล่พระอาทิตย์ทองคำ ในฐานะองค์กรที่พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ จากการที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของงานตำรวจทั่วประเทศ ได้นำผลิตภัณฑ์ SRAN Security Center ไปใช้ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่ายสารสนเทศ และเก็บบันทึกข้อมูลจราจรให้สอดคล้องกับ พรบ.คอมพ์
2552
รับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008
28 เมษายน 2552 - บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2008 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
2554
รางวัลชมเชย การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs
บริษัทฯ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์และออกแบบ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม
2555
เปิดตัว SRAN Light
ระบบเก็บบันทึก Log File และจัดเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่สามารถตรวจจับและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางเครือข่าย ทั้งยังช่วยให้ทราบพฤติกรรมการใช้งานไอทีภายในองค์กร และเฝ้าระวังพฤติกรรมการใช้งาน โดยสามารถกำหนด Rule Policy ตามนโยบายขององค์กรได้ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานในองค์กร
2555
เปิดตัว SRAN Viewer
ซอฟต์แวร์บริหารจัดการอุปกรณ์ภายใต้ผลิตภัณฑ์ “SRAN” โดยมีคุณสมบัติหลักในการจัดเก็บ, ค้นหา, ออกรายงาน โดยวิเคราะห์จากข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์บนเครือข่าย และระดับความเสี่ยงภัยคุกคาม ผ่านแผนภาพ "Network Topology” ช่วยให้เข้าใจง่าย ง่ายต่อการบริหารจัดการ และเห็นภาพรวมเครือข่ายได้อย่างชัดเจน
2555
เปิดตัว SRAN DataSafehouse
เก็บบันทึก Log File ภายในองค์กร และสถานที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย โดยแสดงรายงานข้อมูลจราจรที่เกิดขึ้นแบบ Real Time มีระบบรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจราจร (Data Hashing) เพื่อยืนยันความถูกต้องของ Log File ที่เก็บบันทึก และตรวจสอบสถานะการทำงานของฐานข้อมูล
2557
รับตราสัญลักษณ์ Thailand Software YES
บริษัทฯ ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Software YES ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐาน ในโครงการรณรงค์การใช้ซอฟต์แวร์ไทย ของสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
ตุลาคม 2558
รับมาตรฐาน มศอ.4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จาก NECTEC
“ซอฟต์แวร์เก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ SRAN Module Logger รุ่น 1.0.0” ได้รับมาตรฐาน มศอ.4003.1-2552 ระบบเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
กรกฎาคม 2559
ผลิตภัณฑ์ SRAN Light รุ่น LT50 Hybrid
ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ภายใต้ชื่อผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์เฝ้าระวังป้องกันภัยคุกคามบนระบบสารสนเทศ และเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์” (IT Security Monitoring and Log File Collection)
2559
เปิดตัว SRAN NetApprove
• อุปกรณ์เก็บ Log File ในรูปแบบ Syslog ของอุปกรณ์ สามารถจัดเก็บ Log File ได้ถูกต้อง สอดคล้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ • มีระบบการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่จัดเก็บตามมาตรฐาน SHA-1 • เฝ้าติดตามปริมาณการใช้งานข้อมูลภายในองค์กร (Bandwidth Monitoring) เช่น Social Network Monitoring
2560
เปิดตัว SRAN NetShield
อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) สามารถตรวจจับวิธีการบุกรุกและป้องกันเครือข่ายได้ เช่น • การตรวจจับผ่านระบบ Signature matching • การตรวจการใช้งาน Protocol / Packet Anomalies • การตรวจ Buffer Overflow • การตรวจการบุกรุกของ Worm, Virus, Backdoor Program, Trojan Horse, Spyware • การตรวจสอบการโจมตีด้วยการ Port Scanning • การตรวจการโจมตีแบบ DDoS/DoS
28 มีนาคม 2561
ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2015
บริษัท โกลบอลเทคโนโลยี อินทิเกรเทด จำกัด ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001:2015 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
กุมภาพันธ์ 2562
Team Building ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
บริษัทฯ จัดกิจกรรม Team Building ให้กับพนักงานและผู้บริหาร ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

“ผมอยากเห็นผลิตภัณฑ์ด้าน High Technology ของคนไทย แบบเดียวกับ Samsung ของเกาหลี หรือ Huawei ของจีน และเราหวังว่าสักวันเราจะขึ้นไปถึงจุดนั้น หรืออย่างน้อยเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งให้มีคนอยากก้าวตามเรามาบ้างก็ยังดี”

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผมอยู่วงการ Cybersecurity กว่า 18 ปี ทำงานเดียวมากว่าครึ่งชีวิต SRAN เป็นแบนด์ที่เราภาคภูมิใจ และเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา แมวตัวนำพาบริษัทเราเติบโต และเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผมมีวันนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการทั่วไป

“เราดูแลพนักงานทุกคนเหมือนสมาชิกในครอบครัว การทำงานจึงอบอุ่นและเป็นกันเอง เราเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความสามารถและอยากสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อตนเองและผู้อื่น เมื่อดึงศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนออกมา ก็จะได้ทีมงานคุณภาพที่พร้อมจะฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปด้วยกัน”