Image Alt
SRAN NetApprove

SRAN NetApprove

SRAN NetApprove อุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ช่วยประเมินความเสี่ยง และเฝ้าระวัง/ป้องกันภัยคุกคามระบบเครือข่ายภายในองค์กร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายองค์กรได้

SRAN NetApprove Demo
You don't have permission to register