Image Alt
SRAN NetApprove

SRAN NetApprove

SRAN NetApprove อุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่ช่วยประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังภัยคุกคาม วิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานบนระบบเครือข่ายองค์กรได้ และสามารถส่ง Log ไปยังระบบวิเคราะห์ข้อมูลประเภท SIEM ได้ หรือที่เรียกว่า “Log Forward to SIEM” รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ license log collection sensor

SRAN NetApprove Demo