SRAN Advanced Log Monitoring and Report

องค์กรของคุณกำลังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ใช่หรือไม่?

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์กรกลายเป็น Botnet และเป็นฐานให้เหล่าแฮกเกอร์ใช้ในการโจมตีเป้าหมาย

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

มีการใช้ Bandwidth เกินความจำเป็น ทำให้ระบบเครือข่ายขององค์กรไม่เสถียร ช้าบ้าง ล่มบ้าง

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

ถ้าองค์กรของคุณไม่มีการจัดเก็บ Log File ให้ถูกต้อง และสอดคล้องตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

SRAN ช่วยคุณได้ ด้วยอุปกรณ์จัดเก็บบันทึกข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ทั้งยังเฝ้าระวัง และป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นบนระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร

Automatic Identification Device

 • Know Device / Unknown device
 • Approve Device / Rogue Detection
 • BYOD : Desktop / Mobile
 • Inventory : Device

Detection

 • Attack Detection (Brute force, exploit)
 • Malware/Virus Detection
 • Detection Software
 • Bittorent Detection
 • Tor/Proxy Detection

Log Analysis

Security Information Event Management

 • Threat Analysis
 • Risk Analyzer

Bandwidth Monitoring

 • Protocol and Bandwidth Usage
 • Application Monitoring (Software Bandwidth Usage)
 • Social Network Monitoring (Facebook, Line, Youtube, Pantip)
 • User Monitoring

Deep Search

 • Network Forensic Evident Data
 • Conditional Search

Log Archive / Log Audit

 • Raw Full Data
 • Support AD (Active Directory)
 • Export Data
 • Integrity Hashing
 • Active Directory Login Success/Login Fail, SSH Login Success/Login Fail

Protection

 • Web Filtering (Advertisements Block, Anti-Phishing, Antivirus/Malware)

Report

 • Executive Summary
 • Compliance Thai Cyber Law Log Correlation Report
 • HTTP/SSL Analyzer

SRAN Cyber Security

Full Functional Network Security and Logging Report

Comprehensive network traffic analysis and security monitoring

Analyze and monitor network traffic

Identify bandwidth-hogging users and applications

Threat analysis

Protocol analysis and record

Report

4 เหตุผลที่ควรเลือกใช้ SRAN

Our Experience and Expertise

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Cyber Security มากว่า 15 ปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพของสินค้าและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

All-in-One Product

ผลิตภัณฑ์ SRAN ไม่ได้จัดเก็บ Log File เพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถตรวจจับพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้ พร้อมแจ้งเตือน และเฝ้าระวังภัยคุกคามให้เครือข่ายของคุณได้อีกด้วย

User-Friendly Appliance

อุปกรณ์ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ มีหลากหลายรุ่นตามความเหมาะสมในการใช้งานและขนาดองค์กร

Worth Your Investment

คุ้มค่าการลงทุน เพราะจ่ายเงินน้อยกว่าแต่ได้ความคุ้มค่ามากกว่า ทั้งยังเป็นเทคโนโลยีที่คนในชาติสามารถควบคุมได้เอง เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศไทย

News and Events